Najvyšším orgánom SVF-Oblasť ZÁPAD je Konferencia SVF-Oblasť ZÁPAD

                                                                         (ďalej Konferencia), ktorá sa schádza raz za 1 rok.

Konferenciu tvoria:

Konferenciu zvoláva Oblastný výbor SVFOZ.

Rokovanie Konferencie sa riadi rokovacím a volebným poriadkom, ktorý schvaľuje Konferencia.

 

Konferencia má nasledujúce právomoci: